Horní Lochov, venkovská usedlost č. p. 10

Venkovská usedlost č. p. 10 v Horním Lochově má formu dvoustranného otevřeného dvora, tvořeného roubenou obytnou budovou v pravé části dvora a zděnou hospodářskou budovou, která je situována kolmo k obytné budově. Do dvora se vchází jednoduchou bránou se dvěma zděnými sloupy a brankou pro pěší. Obytná budova je celoroubená přízemní stavba se sedlovou střechou, orientovanou okapovou stranou do dvora usedlosti, odkud je také ze zvýšeného zápraží situován vstup do obytné i navazující hospodářské části domu. Roubení v přední části domu je zpevněno kleštinami a vyšší podezdívkou. Tesařské spoje na roubení ...    více>>

Bělá u Pecky č. p. 41 – vesnická usedlost

Vesnická usedlost ve tvaru L stojí u silnice z Nové Paky, u křižovatky na Lázně Bělohrad. Stavba je postavena na kamenné podezdívce, vyrovnávající nerovnosti terénu. Hospodářská část byla zbudována z pískovce. Roubení obytné budovy je zpevněno stěnovými kleštinami. Vstup do obytné části byl orientován na severní stranu. Část objektu je přestavěna a podřízena současnému využití. Střecha je sedlová. Průčelní lomenice je odsazena a orientována k východu. Je bohatě profilovaná, členěná do tří pásů. Horní pás je užší, s klasovitě kladenými latěmi, se dvěma pravoúhlými okny. Střední pás je opatřen trpasličí ...    více>>

Borovnice č. p. 29 – venkovská roubená usedlost

Venkovská roubená usedlost vznikla v roce 1806. Roubená chalupa má podle dokumentace velkou roubenou světnici staženou kleštinami, dodnes zachovanou černou kuchyň a roubenou boční světničku. Štítová stěna je osazena třemi novými dvoukřídlými okny, dělenými v horní třetině laťkou na dvě nestejné části. Část původního okenního ostění je obílena. Roubení je zpevněno stěnovými kleštinami. Ve spodní části je vyšší podezdívka a pravý roh je vyzděn zcela. Lomenice je dělena do dvou pásů. Spodní je rozdělen do tří polí, střední pole má svislé deštění. Symetricky podle středu jsou umístěna dvě malá ...    více>>

Brtev č. p. 7 – venkovská roubená usedlost

Venkovská roubená usedlost je krytá sedlovou střechou. Chalupa s chlévem je dlouhá 26 metrů. Obytná roubená část stojí na pískovcovém základě. Ze dveří se vychází na pískovcové zápraží. Ve střední části je stavení vyzděno, zadní bedněná část je přístupná z obou stran, ze dvora se vstupuje širokými vraty. Na uliční straně obytné části je roubený přístavek – výměnek. Roubená část je vystavěna z opracovaných trámů, spojených oboustranně rybinou. Ve štítové stěně jsou do původního roubení vsazena dvě dvoukřídlá okna bez členění. Starší ostění bylo nahrazeno novým, bez zdobných detailů. V horní části ...    více>>

Kyje, venkovská usedlost č. p. 8

Polouzavřený trojboký dvůr bez brány. K přízemní celoroubené obytné budově je kolmo přistavěna hospodářská zděná budova s krytou dřevěnou pavlačí. Obytná budova je celoroubená na nízké podezdívce se sedlovou střechou, která byla původně kryta došky. Do štítové strany jsou vyvedena ze světnice tři čtyřdílná okna. Vlastní štít obytné budovy je vyzdoben uměle provedenou třípásovou lomenici, která je v horní nejužší části kryta valbičkou. Prostřední pás lomenice je jednoduše vertikálně deštěn a jsou v něm umístěna dvě okna. Horní a dolní pásy lomenice jsou vertikálně členěny řezanými pilastry a ...    více>>

Libunec, venkovská usedlost č. p. 10

Venkovská usedlost v Libunci dokumentuje, že venkovskou krajinu zdejšího regionu dotvářejí nejen stavby roubené, ale své nezastupitelné místo zde mají také stavby zděné, které v hojnější míře nalezneme především v úrodnějších oblastech středních Čech. I u nich se na stavbu používal především materiál z dostupných zdrojů. Hlavní budova usedlosti v Libunci sdružuje pod společnou sedlovou střechu obytné i hospodářské zázemí usedlosti. Jedná se o přízemní stavbu vystavěnou na obdélníkovém půdorysu, která je svojí pravou okapovou stranou orientována ke komunikaci. Štít domu je zakončen malou valbičkou a ...    více>>

Lužany č. p. 97 – venkovská roubená usedlost

Venkovská roubená usedlost byla vystavěna před rokem 1694. Dům patří k typickým ukázkám architektury severovýchodních Čech. Objekt je zakryt sedlovou střechou pokrytou eternitem. Roubená část stojí na nízké podezdívce. Zápraží domu je dlážděné pískovcovými deskami. Vstup do síně je dveřmi zasazenými v dřevěném ostění. Štítová strana je tvořena lomenicí zakončenou kabřincem, krytým rovněž eternitem. Záklopa je nečitelná. Lomenice je v horní části předsazena před rovinu štítové stěny a je rozdělena do dvou pásů. Horní pás je rozdělen do dvou polí se šikmým střechovitým deštěním, jednotlivá pole jsou ...    více>>

Nová Ves n. P., bývalá kovárna č. p. 30

Patrová roubená usedlost, vystavěná na obdélníkovém půdorysu o rozměrech cca 30 x 9 m, orientovaná okapovou stranou domu k hlavní komunikaci. Dochována bohatě zdobená čtyřpásová lomenice s protisměrným diagonálním deštěním. Jednotlivá pole šachovnicově rozdělené plochy jsou proloženy prkennými pilastry, lemovanými po stranách obloučkovými lištami. Lomenice je zakončena valbičkou se záklopovou deskou s dnes těžko čitelným nápisem. Poslední pás lomenice je ozdoben tzv. „kočičí procházkou“. Lomenice byla do štítu vsazena dodatečně a jejím autorem je zřejmě novoveský tesař Josef Stránský. Jednotná forma ...    více>>

Nová Ves nad Popelkou, venkovská usedlost č. p. 163

Přízemní poloroubená budova, vystavěná na obdélníkovém půdorysu se sedlovou střechou zakončenou valbičkou směřovanou do štítové strany domu. Obytná část domu má roubenou světnici s připojenou světničkou. Roubená část domu je umístěna na podezdívce. Ze světnice vedou do štítové strany domu tři dvoudílná dvojitá okna s výrazným ostěním. Rovněž z přistavěné světničky je vyvedeno jedno okno do štítové strany. Ve vlastním štítě domu je umístěna bohatě členěná lomenice, která je zřejmě dílem novoveského tesaře Josefa Stránského a pochází z poloviny 19. století. Lomenice je profilovanými vyřezávanými římsami ...    více>>

Nová Ves nad Popelkou, venkovská usedlost č. p. 226

Přízemní poloroubená usedlost se sedlovou střechou zakončenou ve štítové straně valbičkou krytou ze spodní strany záklopovou deskou s nápisem. Lomenice je členěna do čtyř horizontálních pásů z šikmo deštěných obdélníků, oddělených vertikálně zdobenými pilastry a vytvářejících v celku tzv. šachovnicovou lomenici, jejímž autorem je zřejmě Josef Stránský. Ve vrchním čtvrtém pásu je zachován specifický výzdobný prvek, tzv. kočičí procházka, tvořená vyřezávanými sloupky, zakrývajícími provzdušňovací otvory vedoucí do půdních prostor. Ve druhém pásu jsou umístěna dvě okna z komory umístěné nad světnicí a ...    více>>

Semínova Lhota č. p. 24

Venkovská usedlost č. p. 24 v Semínově Lhotě představuje jednu ze zajímavých ukázek poloroubené lidové architektury, která se v hojné míře uchovala ve zdejším kraji. Jedná se o stavbu, která vznikla zřejmě v době okolo poloviny 19. století a která kombinuje přízemní obytnou část domu s přiléhajícím zděným hospodářským zázemím. Přední část hlavního domu usedlosti je roubená. Tesařské spoje roubení kombinují oba nejčastější druhy těchto tesařských spojů. U spodního věnce roubení nalezneme spoje provedené na tzv. zámek a ve středové části pak spoje provedené na tzv. rybinu. Kombinace těchto dvou ...    více>>

Soběraz, č. p. 47

Nedaleko barokní budovy zájezdního hostince v Soběrazi se nachází pečlivě udržovaná venkovská usedlost č. p. 47. Usedlost je v současné době tvořena dvěma stavbami, z nichž celoroubený přízemní výměnek byl na toto místo přestěhován až na konci 20. století. Tento vejminek byl vystavěn okolo roku 1790 v Soběrazi u č. p. 11. Jedná se o přízemní celoroubenou stavbu na obdélníkovém půdorysu se sedlovou střechou. Ve štítové straně budovy jsou umístěna dvě sdružená šestidílná okna s výrazně zdobeným ostěním. Tesařské spoje roubení jsou provedeny na tzv. rybinu a jsou ozdobeny bílou geometrickou malbou. ...    více>>

Syřenov – venkovská usedlost č. p. 13

Venkovská usedlost č. p. 13 v Syřenově je přízemní poloroubená stavba. Usedlost je orientována okapovou stranou domu k hlavní komunikaci procházející obcí. Před štítovou stranou domu je dochována malá předzahrádka. Vstup do usedlosti je situován v okapové straně domu ze směru od komunikace. Obytná část domu je roubená se čtyřmi šestidílnými dvojitými okny vyvedenými do štítové strany domu a se dvěma stejnými okny v okapové straně domu. Okna mají zvýrazněná bílá profilovaná ostění. Roubení v okapové straně domu je podepřeno kleštinami. Vrchní věnce roubení mají výrazné profilované zhlaví. Roubená ...    více>>

Újezdec – venkovská usedlost č. p. 6

Přízemní poloroubená budova se zachovalou sušárnou. Hlavní budova je vystavěna na obdélníkovém půdorysu. Pod společnou sedlovou střechou se nachází obytná i hospodářská část domu. Dům je orientován okapovou stranou směrem do dvora, odkud jsou také situovány vstupy do obytné i hospodářské části domu. Obytná část domu je roubená na masivní podezdívce, která vyrovnává nepravidelnost kopcovitého terénu a zároveň posiluje stabilitu roubených stěn. Podezdívka přechází v zápraží, ze kterého jsou přístupné obě části domu. Tesařské spoje roubení jsou provedeny na tzv. zámek a poslední čtyři věnce roubení mají ...    více>>

Ústí u Staré Paky č. p. 50 - roubená zemědělská usedlost

Venkovský roubený dům je památkáři označován jako zemědělská usedlost. Součástí hospodářství byly zemědělské pozemky a les. Zástavba v této části obce zřejmě vznikla na konci 18. století. Dům s chlévem a stodolou je situován vchodovou stěnou k cestě. Na vyzděnou střední část je postavena podstřešní boční roubená světnička s lomeničkou. Lomenice má svislé deštění oddělené obílenými lištami a vsazená sdružená okénka. Dům je postaven na vysoké podezdívce. Ve vchodové části je zápraží. Roubení se vchodovými dveřmi je zapuštěno hlouběji pod střechu. Střecha i s přístavkem je krytá eternitem. Ve štítové ...    více>>

Zámezí, venkovská usedlost č. p. 8

Venkovská usedlost č. p. 8 v Zámezí je mimořádně zachovalou ukázkou podkrkonošské lidové architektury. Hlavní budova usedlosti je přízemní celoroubená stavba, která společnou sedlovou střechou kryje obytnou část i základní hospodářské zázemí. Budova je orientována svojí štítovou stranou ke komunikaci. Vlastní roubení je zpevněno mírnou podezdívkou a tesařské spoje roubení jsou provedeny na tzv. rybinu. U horního věnce roubení jsou ponechány výrazné přesahy zhlaví, které jsou bohatě profilovány a vyřezávány. Spáry mezi trámy jsou vymazány mazaninou a jsou obíleny. Okolo oken a dveří jsou ve spárách ...    více>>

Zámostí – Blata, č. p. 8

Venkovská usedlost č. p. 8 v Zámostí se řadí k unikátně dochovaným roubeným stavbám ve zdejším regionu. Celoroubených patrových staveb se v tomto kraji dochovalo pouze několik. Usedlost má formu polouzavřeného dvora s dochovaným půdorysným rozmístěním všech staveb. V pravé části dvora se nachází hlavní obytná budova, před níž se v minulosti nacházela předzahrádka. Vstup do dvora je orientován na prostranství návsi, kam je směřována štítová strana hlavní obytné roubené stavby. Jedná se o celoroubenou patrovou stavbu s dřevěnou pavlačí, která se nachází na okapové dvorově orientované straně domu. Díky ...    více>> 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.